วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

งานยุทศาสตร์และการพัฒนา

4.1 งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา 1. งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา - จัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 - จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2556 - 2559 - จัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณ ปี 2556 2. งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน - รายงานข้อมูลสารสนเทศ EIS ทุกไตรมาส - รายงานการใช้เงินงบประมาณ ทุกเดือน - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ทุกเดือน - รายงานผลการดำเนินการและรายงานข้อมูลอื่นๆ 3. งานงบประมาณและระดมทรัพยากร - จัดทำแผนงานขอรับงบประมาณจากต้นสังกัด - จัดทำแผน/โครงการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ - จัดทำแผนงาน/โครงการอื่นๆ ที่รับมอบหมายจากต้นสังกัด 4. งานสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ - จัดเตรียมสมุดตรวจราชการ - จัดเตรียมการต้อนรับผู้นิเทศ และอื่นๆ - รายงานผลการตรวจราชการให้หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทราบ 5. งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการสถานศึกษา - ออกหนังสือเชิญประชุม - จัดทำบันทึกการประชุม - สรุปผลและรายงานการดำเนินงาน คณะกรรมการสถานศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 6. งานกลุ่ม กศน.ตำบล - ประสานการจัดตั้ง กศน.ตำบล และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด - ประสาน หัวหน้า กศน.ตำบล ในการจัดทำแผนและกิจกรรมต่าง - ประสานการแต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.ตำบล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น