วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. จัดกิจกรรมและส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. จัดโครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 2. ส่งทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ผู้นำทุกหมู่บ้าน, อบต.ทุกแห่ง, สถานีวิทยุ 3. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร กศน.หล่มสัก 4. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการรับสมัคi ในแต่ละวัน 5. จัดเตรียมเอกสารในการรับสมัคร ใบสมัคร ใบลงทะเบียน และรับสมัครนักศึกษา 6. จัดตั้งกลุ่มผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7. ร่วมจัดกิจกรรมพบกลุ่มการเรียนการสอน 8. ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 9. ร่วมเป็นกรรมการจัดการสอบวัดผลประเมินผล 10. สรุปรายงานผลการดำเนิน ให้กับ กศน.อำเภอหล่มสักทราบ สรุปผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลหนองไขว่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2555 ที่ ระดับการศึกษา เป้าหมาย (คน) ผลลการดำเนินงาน รวม หมายเหตุ ชาย หญิง 1. ระดับประถมศึกษา 5 1 5 6 2 มัธยมศึกษาตอนต้น 35 14 18 32 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 40 23 21 44 รวม 80 38 44 82 งานเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 ที่ ระดับการศึกษา เป้าหมาย (คน) ผลลการดำเนินงาน รวม หมายเหตุ ชาย หญิง 1. ระดับประถมศึกษา - - - - 2 มัธยมศึกษาตอนต้น 1 2 - 1 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1 - 2 รวม 2 3 - -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น