วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ส่งเสริมการรู้หนังสือ

งานส่งเสริมการรู้หนังสือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. สำรวจกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ 2. จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และป้องกันการลืมหนังสือ 3. จัดตั้งกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ 4. จัดทำแผนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 5. จัดทำคู่มือ และสื่อการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 6. พบกลุ่มการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ตามแผนการพบกลุ่มการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 7. สรุปผลและรายงานการจัดส่งเสริมการรู้หนังสือ ให้กับ กศน.อำเภอหล่มสัก 8. สรุปผลและรายงานการจัดส่งเสริมการรู้หนังสือ ให้กับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2/2555 ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย (คน) ผลลการดำเนินงาน รวม หมายเหตุ ชาย หญิง 1. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 35 17 21 38 รวม 35 17 21 38 ภาคเรียนที่ 1/2556 ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย (คน) ผลลการดำเนินงาน รวม หมายเหตุ ชาย หญิง 1. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ รวม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น