วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

งานบริหาร

ได้รับมอบหมาย จาก กศน.อำเภอหล่มสัก ให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานงานทั่วไป กศน.อำเภอหล่มสัก โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ร่วมวิเคราะห์ และจัดทำนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ กศน 2. วางกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ และวิธีปฏิบัติ 3. จัดทำคำสั่งตามสายงาน และคำสั่งอื่นๆ ตามที่ กศน.ได้จัดทำโครงการต่างๆ 4. จัดทำสมุดคุมการออกคำสั่ง 5. จัดทำประกาศของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก 6. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 7. จัดทำสมุดบันทึกการนิเทศและสมุดตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอ 8. ติดต่อประสานงานทั่วไป และงานอื่นๆ 4.3 งานบุคลากร 1. จัดทำสมุดลงเวลาปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้าง 2. จัดทำสมุดลงเวลาลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ครูอาสาสมัครฯ 3. จัดทำสมุดลงเวลาลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล 4. จัดทำสมุดลงเวลาปฏิบัติเวรยาม 5. จัดทำสมุดคุมการรับหนังสือ 6. จัดทำสมุดคุมการส่งหนังสือ 7. จัดทำสมุดคุมหนังสือเวียน 8. จัดทำสมุดคุมบันทึกภายใน 9. จัดทำสมุดคุมใบลา ข้าราชการและลูกจ้าง 10. จัดทำสมุดคุมการใช้รถยนต์ 11. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของ ผอ.กศน.อำเภอหล่มสัก ทุกเดือน พร้อมรายงานให้กับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ 15. จัดทำบันทึกการประชุมและรายงานผลการประชุมทุกครั้ง 16. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอหล่มสัก 17. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอหล่มสัก พร้อมสรุปและรายงานผล

งานยุทศาสตร์และการพัฒนา

4.1 งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา 1. งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา - จัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 - จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2556 - 2559 - จัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณ ปี 2556 2. งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน - รายงานข้อมูลสารสนเทศ EIS ทุกไตรมาส - รายงานการใช้เงินงบประมาณ ทุกเดือน - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ทุกเดือน - รายงานผลการดำเนินการและรายงานข้อมูลอื่นๆ 3. งานงบประมาณและระดมทรัพยากร - จัดทำแผนงานขอรับงบประมาณจากต้นสังกัด - จัดทำแผน/โครงการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ - จัดทำแผนงาน/โครงการอื่นๆ ที่รับมอบหมายจากต้นสังกัด 4. งานสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ - จัดเตรียมสมุดตรวจราชการ - จัดเตรียมการต้อนรับผู้นิเทศ และอื่นๆ - รายงานผลการตรวจราชการให้หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทราบ 5. งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการสถานศึกษา - ออกหนังสือเชิญประชุม - จัดทำบันทึกการประชุม - สรุปผลและรายงานการดำเนินงาน คณะกรรมการสถานศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 6. งานกลุ่ม กศน.ตำบล - ประสานการจัดตั้ง กศน.ตำบล และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด - ประสาน หัวหน้า กศน.ตำบล ในการจัดทำแผนและกิจกรรมต่าง - ประสานการแต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.ตำบล

งานนิเทศ

3. งานนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ผู้ตรวจการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แขวง) ได้รับมอบหมาย จาก กศน.อำเภอหล่มสัก ให้เป็นคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษา นอกโรงเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย และกิจกรรมอื่นๆ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. จัดทำแผนการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. จัดทำโครงการนิเทศกิจกรรม / ตารางการนิเทศ 3. จัดทำแบบนิเทศกิจกรรม งานพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานต่อเนื่อง งานอัธยาศัย 4. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5. นิเทศกิจกรรมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานต่อเนื่อง งานอัธยาศัย 6. สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ ให้ กศน.อำเภอหล่มสัก และ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดการนิเทศการจัดกิจกรรม กศน.อำเภอหล่มสัก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – วันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้า(แห่ง) ทำได้(แห่ง) หมายเหตุ 1. โครงการนิเทศกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมพบกลุ่ม) 24 24 กศน.ตำบล ศรช.สหศึกษา ศรช.ม.พัน 28 2. โครงการนิเทศกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 22 22 กศน. โซนหลักเมือง กศน.โซนเมืองหล่ม กศน.โซนนครเดิด กศน.โซนเมืองราด 3. โครงการนิเทศงานการศึกษาต่อเนื่องเช่น อาชีพ ทักษะชีวิต พัฒนาสังคม และงานเศรษฐกิจพอเพียง 22 22 ตำบลที่จัดกิจกรรม ในอำเภอหล่มสัก 3. โครงการนิเทศงานการศึกษาตามอัธยาศัย 23 23 กศน.ตำบลทุกแห่ง และ ห้องสมุดประชาชน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. จัดกิจกรรมและส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. จัดโครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 2. ส่งทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ผู้นำทุกหมู่บ้าน, อบต.ทุกแห่ง, สถานีวิทยุ 3. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร กศน.หล่มสัก 4. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการรับสมัคi ในแต่ละวัน 5. จัดเตรียมเอกสารในการรับสมัคร ใบสมัคร ใบลงทะเบียน และรับสมัครนักศึกษา 6. จัดตั้งกลุ่มผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7. ร่วมจัดกิจกรรมพบกลุ่มการเรียนการสอน 8. ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 9. ร่วมเป็นกรรมการจัดการสอบวัดผลประเมินผล 10. สรุปรายงานผลการดำเนิน ให้กับ กศน.อำเภอหล่มสักทราบ สรุปผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลหนองไขว่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2555 ที่ ระดับการศึกษา เป้าหมาย (คน) ผลลการดำเนินงาน รวม หมายเหตุ ชาย หญิง 1. ระดับประถมศึกษา 5 1 5 6 2 มัธยมศึกษาตอนต้น 35 14 18 32 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 40 23 21 44 รวม 80 38 44 82 งานเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 ที่ ระดับการศึกษา เป้าหมาย (คน) ผลลการดำเนินงาน รวม หมายเหตุ ชาย หญิง 1. ระดับประถมศึกษา - - - - 2 มัธยมศึกษาตอนต้น 1 2 - 1 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1 - 2 รวม 2 3 - -

ส่งเสริมการรู้หนังสือ

งานส่งเสริมการรู้หนังสือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. สำรวจกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ 2. จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และป้องกันการลืมหนังสือ 3. จัดตั้งกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ 4. จัดทำแผนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 5. จัดทำคู่มือ และสื่อการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 6. พบกลุ่มการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ตามแผนการพบกลุ่มการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 7. สรุปผลและรายงานการจัดส่งเสริมการรู้หนังสือ ให้กับ กศน.อำเภอหล่มสัก 8. สรุปผลและรายงานการจัดส่งเสริมการรู้หนังสือ ให้กับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2/2555 ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย (คน) ผลลการดำเนินงาน รวม หมายเหตุ ชาย หญิง 1. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 35 17 21 38 รวม 35 17 21 38 ภาคเรียนที่ 1/2556 ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย (คน) ผลลการดำเนินงาน รวม หมายเหตุ ชาย หญิง 1. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ รวม