วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

งานนิเทศ

3. งานนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ผู้ตรวจการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แขวง) ได้รับมอบหมาย จาก กศน.อำเภอหล่มสัก ให้เป็นคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษา นอกโรงเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย และกิจกรรมอื่นๆ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. จัดทำแผนการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. จัดทำโครงการนิเทศกิจกรรม / ตารางการนิเทศ 3. จัดทำแบบนิเทศกิจกรรม งานพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานต่อเนื่อง งานอัธยาศัย 4. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5. นิเทศกิจกรรมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานต่อเนื่อง งานอัธยาศัย 6. สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ ให้ กศน.อำเภอหล่มสัก และ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดการนิเทศการจัดกิจกรรม กศน.อำเภอหล่มสัก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – วันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้า(แห่ง) ทำได้(แห่ง) หมายเหตุ 1. โครงการนิเทศกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมพบกลุ่ม) 24 24 กศน.ตำบล ศรช.สหศึกษา ศรช.ม.พัน 28 2. โครงการนิเทศกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 22 22 กศน. โซนหลักเมือง กศน.โซนเมืองหล่ม กศน.โซนนครเดิด กศน.โซนเมืองราด 3. โครงการนิเทศงานการศึกษาต่อเนื่องเช่น อาชีพ ทักษะชีวิต พัฒนาสังคม และงานเศรษฐกิจพอเพียง 22 22 ตำบลที่จัดกิจกรรม ในอำเภอหล่มสัก 3. โครงการนิเทศงานการศึกษาตามอัธยาศัย 23 23 กศน.ตำบลทุกแห่ง และ ห้องสมุดประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น