วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

งานบริหาร

ได้รับมอบหมาย จาก กศน.อำเภอหล่มสัก ให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานงานทั่วไป กศน.อำเภอหล่มสัก โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ร่วมวิเคราะห์ และจัดทำนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ กศน 2. วางกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ และวิธีปฏิบัติ 3. จัดทำคำสั่งตามสายงาน และคำสั่งอื่นๆ ตามที่ กศน.ได้จัดทำโครงการต่างๆ 4. จัดทำสมุดคุมการออกคำสั่ง 5. จัดทำประกาศของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก 6. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 7. จัดทำสมุดบันทึกการนิเทศและสมุดตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอ 8. ติดต่อประสานงานทั่วไป และงานอื่นๆ 4.3 งานบุคลากร 1. จัดทำสมุดลงเวลาปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้าง 2. จัดทำสมุดลงเวลาลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ครูอาสาสมัครฯ 3. จัดทำสมุดลงเวลาลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล 4. จัดทำสมุดลงเวลาปฏิบัติเวรยาม 5. จัดทำสมุดคุมการรับหนังสือ 6. จัดทำสมุดคุมการส่งหนังสือ 7. จัดทำสมุดคุมหนังสือเวียน 8. จัดทำสมุดคุมบันทึกภายใน 9. จัดทำสมุดคุมใบลา ข้าราชการและลูกจ้าง 10. จัดทำสมุดคุมการใช้รถยนต์ 11. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของ ผอ.กศน.อำเภอหล่มสัก ทุกเดือน พร้อมรายงานให้กับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ 15. จัดทำบันทึกการประชุมและรายงานผลการประชุมทุกครั้ง 16. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอหล่มสัก 17. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอหล่มสัก พร้อมสรุปและรายงานผล

1 ความคิดเห็น: